Kontrole podatkowe - nie daj się zaskoczyć kontroli

 

KONTROLE PODATKOWE


Dlaczego nie należy bagatelizować kontroli?

Od kilku miesięcy Minister Finansów (MF) w licznych wypowiedziach zapowiada wzmożone kontrole podatkowe, które mają się rozpocząć w drugim kwartale roku i zachęca podatników do dokonywania samokorekty rozliczeń podatkowych. Jednocześnie, jak wynika z informacji MF, rośnie skuteczność kontroli przeprowadzanych w ostatnich latach, pomimo spadku ich liczby. Nie są to jednak jedyne i najważniejsze powody, dla których tematu kontroli podatkowych nie należy bagatelizować.

Organy podatkowe podjęły w ostatnim czasie intensywne działania zmierzające do skutecznego typowania podatników do kontroli. W najbliższym czasie zostaną one również wyposażone w nowe narzędzia, które usprawnią kontrole, zapewnią w jej trakcie elektroniczny dostęp do ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych podatników, a także umożliwią ich szybką weryfikację. Patrząc na zakres i konsekwencje wprowadzanych zmian legislacyjnych z całą pewnością można powiedzieć, że to prawdziwa rewolucja w temacie kontroli podatkowych. Dlatego, o ile sam fakt licznych zapowiedzi MF co do wzmożonych kontroli może nie być wystarczającym powodem do obaw, to już nowe narzędzia i doświadczenie zdobyte przez orany podatkowe w ostatnich latach, w zakresie np. cen transferowych z całą pewnością tak. Wśród nowych narzędzi kontroli warto wymienić systemy analityczno-informatyczne do weryfikacji rozliczeń podatników, jednolity plik kontrolny (JPK), ogólną klauzula obejścia prawa podatkowego (GAAR). Zwiększony zakres wymiany informacji z innymi krajami oraz obowiązek dostarczania przez podatników danych na temat transakcji z podmiotami powiązanymi przyczyni się zapewne do skutecznego typowania podatników do kontroli.

W związku z tym należy się spodziewać, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, tj. w miarę pozyskiwania kolejnych narzędzi oraz umiejętności ich pełnego wykorzystania w praktyce, organy podatkowe będą prowadziły kontrole w sposób dużo bardziej dokładny, z dostępem do szerokiego zakresu informacji pozwalających szybko i skutecznie ocenić rozliczenia podatników pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Stworzy to możliwość przeprowadzenia większej liczby kontroli charakteryzujących się dużo większą skutecznością identyfikacji powtarzających się nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Dzięki temu organy podatkowe będą mogły poświęcić więcej uwagi w ramach kontroli na weryfikację najważniejszych zdarzeń, które wystąpiły u podatników w okresie objętym kontrolą. Obserwując zmiany, jakie zachodzą w zakresie kontroli podatkowych, zarówno te o charakterze legislacyjnym, jak i faktyczne działania podejmowane przez organy podatkowe można powiedzieć, że jest to moment przełomowy z punktu widzenia kontroli podatkowych, które w najbliższej przyszłości będą miały zupełnie nową jakość.

Ponadto, zauważalny jest również wzrost liczby kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – obecnie przeprowadzanych jest około 80 tysięcy kontroli płatników składek rocznie. Wynika to z deficytu środków na wypłatę świadczeń i koniecznością ich poszukiwania w portfelach przedsiębiorców. Niestety, prognozy na przyszłość nie są optymistyczne i można spodziewać się wzmożonych kontroli ze strony ZUS. Co więcej, ZUS posiada nowe narzędzia w celu typowania podmiotów do kontroli. Przedsiębiorco, nie bagatelizuj kontroli ZUS i sprawdź już dziś jak możesz się do niej przygotować oraz jak możemy Ci pomóc!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


Dowiedz się więcej…

Narzędzia kontroli

Dowiedz się więcej na temat nowych narzędzi organów podatkowych i sam oceń, czy warto się przygotować do kontroli.

Sprawdź obszary kontroli

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ


Nie trać czasu – przygotuj się do kontroli

Kontrola podatkowa charakteryzuje się zdecydowanie większą dynamiką, niż inne postępowania podatkowe, a w jej trakcie nie ma dużo czasu na analizę i przygotowanie strategii obrony dokonanych rozliczeń. Specyfiką kontroli podatkowych jest wyznaczanie przez organy podatkowe krótkich, zazwyczaj zaledwie kilkudniowych terminów do przedłożenia żądanych dokumentów lub wyjaśnień. W perspektywie najbliższych kilku miesięcy szybkość przeprowadzanych kontroli u największych podatników dodatkowo wzrośnie w związku z elektronicznym dostępem do ksiąg podatkowych oraz dokumentów księgowych, a także możliwością ich weryfikacji przez organy podatkowe przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania informatycznego. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do kontroli.

Przygotowanie do kontroli to nie tylko proces weryfikacji dokonanych już rozliczeń, ale także opracowanie i wdrożenie procedur, których zastosowanie ma na celu ograniczenie możliwości wystąpienia ewentualnych ryzyk podatkowych w przyszłość, takich jak np. ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z dokonaniem transakcji z podmiotami uczestniczącymi w tzw. karuzeli VAT. Takie ryzyko podatnicy są w stanie ograniczać poprzez wprowadzenie procedury weryfikacji kontrahentów. W zależności od branży i specyfiki działalności podmiotów istnieje możliwość opracowania innych procedur podatkowych, które zabezpieczą podatników przed ewentualnym kwestionowaniem ich rozliczeń podatkowych w ramach kontroli.

Kto w szczególności powinien się przygotować?

 • Podatnicy, u których w okresie przedawnienia występują istotne pod względem rozliczeń podatkowych transakcje lub optymalizacje, które mogą przyciągnąć uwagę kontrolujących. Jeżeli zostały one dokonane kilka lat wstecz, to wiedza na ich temat wymaga odświeżenia. W niektórych przypadkach, takich jak zmiany na stanowiskach osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, konieczne jest zapoznanie się z ich przebiegiem. W tego rodzaju sytuacjach zalecane jest zweryfikowanie rzeczywistego przebiegu transakcji, posiadanej dokumentacji, a także aktualnego podejścia organów podatkowych do przeprowadzonych transakcji.
 • Podatnicy, u których na skutek stworzenia JPK i jego weryfikacji przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania informatycznego zidentyfikowane zostały nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.
 • Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli ich kwoty są istotne z punktu widzenia ewentualnego ryzyka.  Zgodnie z zapowiedziami MF, ceny transferowe to priorytet w planowanych kontrolach podatkowych.
 • Spółki giełdowe, które są szczególnie narażone na negatywny wpływ wyniku kontroli w związku z ciążącym na nich obowiązkiem publicznego poinformowania o rezultatach przeprowadzonej kontroli. Negatywny wynik kontroli może mieć bezpośredni wpływ na spadek wartość ich akcji. Przykłady tego rodzaju sytuacji, tj. bardzo istotnego, bo około 17% spadku wartości akcji spółki giełdowej na przestrzeni zaledwie kilku dni od zamieszczenia oficjalnego komunikatu spółki giełdowej o wynikach przeprowadzonej kontroli, wystąpiły już w praktyce w ostatnim czasie. Przy kontrolach przeprowadzanych w spółkach giełdowych istotne znaczenie ma nie tylko samo przygotowanie czy proces kontroli, ale także odpowiednia komunikacja z rynkiem mająca na względzie ryzyko ewentualnego spadku wartości akcji w przypadku zakwestionowania rozliczeń przez organy w ramach kontroli.

Co zyskujemy dzięki przygotowaniu do kontroli?

Wcześniej przygotowana i zweryfikowana z doradcą podatkowym strategia na wypadek kontroli daje komfort i zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli. Pozytywny wynik kontroli, to nie tylko mniejsze ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych, ale także istotne ograniczenie ryzyk związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe przedsiębiorców, a w przypadku spółek giełdowych – brak negatywnych skutków w postaci  spadku wartości akcji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


Dowiedz się więcej…

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

ico1

Audyt rozliczeń podatkowych

Zakres doradztwa

 • Identyfikacja ryzyk podatkowych w ramach audytu rozliczeń podatkowych lub konkretnej transakcji/optymalizacji.
 • Przygotowanie raport (tzw. defence file), który zawiera w szczególności możliwe strategie obrony dokonanych rozliczeń podatkowych wraz z praktycznymi wskazówkami, co do sposobu prezentacji argumentów przemawiających za prawidłowością przyjętego podejścia w ramach kontroli.

 

 

Korzyści: Przygotowanie się do kontroli i możliwość realizacji spójnej, przemyślanej i najbezpieczniejszej strategii obrony rozliczeń podatkowych już od pierwszego dnia kontroli.

ico2

Wsparcie we wdrożeniu JPK

Zakres doradztwa

 • Wdrożenie aplikacji informatycznej pozwalającej na stworzenie JPK zgodnie ze strukturą logiczną i zakresem danych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej.
 • Prace obejmą m.in.: identyfikację systemów IT i źródeł danych niezbędnych do stworzenia JPK, mapowanie pól z JPK z danymi z systemów IT, upgrade systemu IT obejmujący raport JPK oraz testowanie danych pod kątem kompletności i poprawności merytorycznej.

 

 

Korzyści: Szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu dostosowanie się do nowych przepisów w zakresie JPK dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów składającemu sie ze specjalistów IT oraz doradców podatkowych. Zapewnia kompletność danych wymaganych w ramach JPK.

ico3

Szkolenie przygotowujące do kontroli

Zakres doradztwa

 • Przygotowanie praktycznego szkolenia dla pracowników działu finansowego, którzy są odpowiedzialni za kontakty z organami podatkowymi. Przygotowane materiały uwzględniają specyfikę klienta i jego sytuację podatkową.
 • Przeprowadzenie szkolenia prezentującego najważniejsze informacje dotyczące, m.in. przebiegu kontroli, zakresu i sposobu przekazywania kontrolującym informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z kontrolującymi, przesłuchań pracowników w trakcie kontroli oraz wielu innych istotnych zagadnień.

 

 

Korzyści:Przygotowanie się do kontroli od strony organizacyjnej oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji (finansowych, wizerunkowych, itd.) związanych z brakiem doświadczenia po stronie pracowników uczestniczących w kontroli.

ico4

Procedury weryfikacji kontrahentów w celu zarządzania ryzykiem w obszarze wyłudzeń VAT

Zakres doradztwa

 • Analiza efektywności działania istniejącego systemu kontroli kontrahentów w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze wyłudzenia VAT obejmująca, m.in.: przegląd istniejących procedur i ocenę świadomości pracowników spółki;.
 • Zaprojektowanie nowego lub zmiana istniejącego systemu kontroli w sposób, który zminimalizuje ryzyko dla spółki i osób odpowiedzialnych za jej rozliczenia podatkowe, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wsparcie przy wdrożeniu nowego/zmodyfikowanego procesu kontroli oraz szkolenia dla personelu.
 • Przegląd kontrahentów (dostawców i odbiorców) pod kątem ich potencjalnego udziału w procesie wyłudzania VAT.
 • Szczegółowa analiza współpracy z kontrahentami obarczonymi największym ryzykiem udziału w wyłudzeniach VAT dla ostatecznej oceny ryzyka współpracy.

 

 

Korzyści: Minimalizacja ryzyka świadomego lub nieświadomego udziału podatnika w procederze wyłudzania podatku VAT oraz ocena stopnia jej przygotowania na wypadek ewentualnych działań organów kontroli podatkowej.

ico5

Wsparcie w trakcie kontroli podatkowej

Zakres doradztwa

 • Opracowanie i wdrożenie w ramach kontroli strategii obrony przyjętego przez podatnika sposobu rozliczeń podatkowych w kontrolowanym okresie.
 • Przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na wezwania kontrolujących.
 • Przygotowanie pracowników kontrolowanego podatnika do udziału w przesłuchaniach w charakterze świadka.
 • Analiza protokołu kontroli wraz z przedstawieniem rekomendacji co do dalszych działań, oraz – jeżeli jest taka potrzeba – przygotowanie zastrzeżeń do protokołu kontroli.

 

Korzyści: Pełne wykorzystanie możliwości proceduralnych i argumentów merytorycznych w celu obrony stanowiska podatnika.

ico6

Procedura regulująca zasady rozliczeń podatkowych

Zakres doradztwa

 • Opracowanie procedury regulującej politykę firmy w zakresie rozliczenia podatków, która określa zasady przepływu danych źródłowych, ich akceptacji oraz mechanizm współpracy poszczególnych działów, a także nadzoru / kontroli rozliczeń podatkowych. Opracowane zasady są dostosowane do potrzeb i struktury wewnętrznej firmy, w szczególności do zwyczajów istniejących w danej korporacji oraz uwarunkowań biznesowych (np. centrum usług wspólnych).

 

 

Korzyści: Wdrożenie procedury umożliwia jasny i spójny podział obowiązków i kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych; porządkuje również istniejące w podmiocie schematy decyzyjne. Takie kompleksowe ujęcie zasad rozliczania podatków eliminuje ryzyko błędu podatkowego, a co za tym idzie ogranicza ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej, zarówno osób bezpośrednio zaangażowanych w rozliczenia podatkowe, jak i zarządu spółki.

ico7

Wsparcie po zakończeniu kontroli podatkowej

Zakres doradztwa

 • Przedstawienie możliwych strategii dalszego postępowania w sytuacji zakwestionowania rozliczeń podatkowych podatnika przez organy podatkowe,
 • Analiza ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karno-skarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe,
 • Realizacja wybranej strategii postępowania zarówno na etapie postępowania przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi – obejmującą m.in. reprezentację podatnika na rozprawach przed WSA i NSA.
 • Nasze działania mają na celu uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dla podatnika – również z uwzględnieniem możliwości rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE czy też Europejski Trybunału Praw Człowieka.

 

 

Korzyści: kompleksowe wsparcie zarówno na etapie postępowania przed organami podatkowymi, jaki i właściwymi sądami (z TS UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka włącznie) w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść podatnika.

ico7

Kompleksowa obsługa postępowania karnego skarbowego

Zakres doradztwa

 • Przygotowanie strategii obrony, uwzględniającej przyjętą politykę podatkową, przy czym wsparcie w toku postępowania jest realizowane poprzez współpracę profesjonalnego pełnomocnika (obrońcy) ze specjalistycznym zespołem podatkowym.
 • Reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania, tj. przed organami przygotowawczymi oraz sądem powszechnym, poprzez udział we wszelkich czynnościach, w tym przesłuchaniach i rozprawach oraz przygotowanie pism.

 

 

Korzyści: Unikatowe na rynku połączenie eksperckiej wiedzy podatkowej z udziałem adwokata umożliwia nie tylko pełną obronę, ale i zabezpieczenie potencjalnych ryzyk podatkowych. Nasze działania ukierunkowane są na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia i wdrożenie zasad zabezpieczających interesy podmiotu na przyszłość.

ico1

Pre-kontrola w zakresie JPK

Zakres doradztwa

 • Przeprowadzenie symulacji kontroli podatkowej (pre-kontrola) na bazie JPK w oparciu o dedykowane rozwiązanie informatyczne.
 • Wsparcie w zarządzeniu ryzykami wykrytymi w ramach pre-kontroli zgodnie z ustaloną z klientem strategią.

Korzyści: Wykrycie i zarządzenie ewentualnymi ryzykami zidentyfikowanymi w ramach pre-kontroli. Ograniczenie ryzk podatkowych związanych z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych, w tym ewentualnej odpowiedzialności karno skarbowej.

ico7

Wsparcie w przypadku kontroli ZUS

Zakres doradztwa

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń płatników składek ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kontrolowanych przez ZUS;
 • przegląd umów cywilnoprawnych oraz rekomendacje w celu zminimalizowania ryzyk związanych z przekwalifikowaniem umów;
 • merytoryczne wsparcie oraz reprezentacja podczas kontroli ZUS oraz wsparcie podczas postępowania odwoławczego od decyzji ZUS;
 • przygotowanie wniosków do ZUS o wydanie pisemnych interpretacji w zakresie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz wsparcie w zakresie postępowania w przypadku uzyskania negatywnej interpretacji;
 • opracowanie i wprowadzenie korzystnych rozwiązań w zakresie minimalizacji obciążeń wynikających z systemu ubezpieczeń, w tym przygotowanie wzorców umów, a także przeprowadzanie szkoleń w zakresie kształtowania współpracy na podstawie danych rodzajów umów.

Korzyści:Wykrycie i zarządzenie ryzykami związanymi z rozliczeniami z ZUS. Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorcy podczas kontroli ZUS jak również na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZUS w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść przedsiębiorcy. Zabezpieczenie pozycji przedsiębiorcy w drodze indywidualnej interpretacji ZUS przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Merytoryczne przygotowanie pracowników przedsiębiorcy w zakresie wykorzystywania odpowiednich rodzajów umów.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

ETAPY KONTROLI PODATKOWEJ I CELNO-SKARBOWEJ


ETAPY KONTROLI PODATKOWEJ I SKARBOWEJ

KODEKS KARNY SKARBOWY (KKS)


KODEKS KARNY SKARBOWY (KKS)

book1

Doradcy podatkowi z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych Crido Taxand przeanalizowali aktualne orzecznictwo sądów powszechnych pod kątem odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów gospodarczych. Jest to pierwsza tak kompleksowa analiza, która pokazuje, że istnieje rzeczywiste ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej głównie członków zarządu, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wynika z analizy Crido Taxand i Crido Legal do popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych dochodziło najczęściej w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT(w 43% przypadków) i VAT (33%), a w trzeciej kolejności CIT (11%).

Pełne podsumowanie i wnioski dla biznesu z analizy blisko 500 orzeczeń znajdują się w raporcie „ Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych – analiza wyroków orzekających o odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów gospodarczych”, opracowanego przez Crido Taxand i Crido Legal.

Pobierz raport

O ZESPOLE


Doświadczenie

Łączymy różne kompetencje

Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych jest częścią blisko 60-osobowego Działu Doradztwa Podatkowego. To kilkunastu doświadczonych doradców, którzy przed dołączeniem do Crido pracowali dla międzynarodowych i polskich firm doradczych– często w firmach tzw. BIG4.

Członkowie naszego zespołu, którzy są w większości doradcami podatkowymi, adwokatami oraz radcami prawnymi, łączą zarówno szerokie doświadczenie i wiedzę w obszarze postępowań podatkowych i sądowych z wiedzą i praktyką w zakresie poszczególnych podatków oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością karno-skarbową, o której należy pamiętać również w kontekście kontroli podatkowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowe usługi związane zarówno z przygotowaniem do kontroli, wsparciem w trakcie kontroli, jak również po jej zakończeniu. Zespołem zarządza Andrzej Puncewicz – partner i współzałożyciel Crido, uznany w 2018 r. za najlepszego specjalistę w zakresie postępowań podatkowych przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Odpowiadamy na wszystkie wyzwania związane z kontrolą skarbową

Reprezentujemy naszych klientów w trakcie kontroli podatkowych, jak również postępowań pokontrolnych:

 • Wykorzystujemy indywidulanie opracowane strategie, których zastosowanie zabezpieczy ich interesy, biorąc pod uwagę nie tylko zagadnienia natury proceduralnej i merytorycznej, ale również możliwe implikacje biznesowe czy też wizerunkowe.
 • Aktywnie reagujemy na podejmowane przez organy działania, prezentując od początku spójną i przemyślaną linię argumentacyjną w celu jak najszybszego i pozytywnego zakończenia toczącej się kontroli.
 • Monitorujemy przebieg kontroli i na bieżąco przekazujemy nasze wskazówki, co do zakresu oraz sposobu przedstawiania określonych okoliczności i danych, a także kierunków kontroli.
 • Dzięki nowatorskim sposobom prezentowania budzących kontrowersje zagadnień podatkowych oraz nietypowym rozwiązaniom w pojawiających się kwestiach proceduralnych, zwiększamy szanse na pozytywny wynik kontroli oraz postępowań pokontrolnych.

Działamy niezależnie, ale mamy dostęp do sieci

Crido jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. Powstała 13 lat temu polska spółka doradcza dołączyła do tworzącej się międzynarodowej sieci Taxand – liczącej po dekadzie 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Dziś Crido to ponad 250-osobowy zespół w Polsce, doradzający klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania (dotacje UE), prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting).

Jesteśmy liderem w podatkach

Zaangażowanie i praca Zespołu Doradztwa Podatkowego w Crido zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach i zestawieniach doradców podatkowych w Polsce., m.in. w „Rankingu doradców podatkowych i firm” Dziennika Gazety Prawnej zdobyliśmy w 2016 roku I miejsce w kategorii „Najlepsza firma doradcza – projekty podatkowe”.

Dowiedz się więcej…

Nagrody i wyróżnienia

Andrzej Puncewicz Najlepszy doradca w zakresie postępowań podatkowych wg „Rzeczpospolitej”
Crido Taxand Najbardziej dynamiczna firma roku 2015wg „Parkietu”
Crido Taxand Najlepsza firma doradztwa podatkowego 2015 rokuwg „Dziennika Gazety Prawnej”
Andrzej Puncewicz Najlepszy doradca w kategorii „Postępowania podatkowe” wg dziennika „Rzeczpospolita”, 2017”

AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI

Nowe narzędzia kontroli podatnika oraz brak możliwości ponownej korekty – nadchodzące zmiany w ustawie o KAS

18.10.2018| Jan Furtas

W piątek 12 października do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające& ...

Fakt wezwania podatnika nie oznacza jego przyczynienia się do przedłużenia postępowania

14.09.2018| Dominik Niewadzi

Mimo, że podatnik w toku postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty zostaje wezwany przez organ do wyjaśnienia dodatkowych kwestii, nie oznacza to automatycznie, że przyczynił się on do niewydania decyzji w terminie. Taki wniosek wynika z jednego z najnowszych wyroków WSA w… ...

Nowelizacja TP: Coraz szerszy wachlarz możliwości kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi

01.08.2018| Adam Zbroiński

Dzisiejszy wpis z cyklu o zmianach w przepisach dotyczących cen transferowych poświęcamy projektowanemu rozszerzeniu granic egzekwowania obowiązku stosowania się do zasady ceny rynkowej. W myśl nowo projektowanych regulacji, określając wysokość dochodu lub straty, organ podatkowy będzie m ...

KONTAKT


KONTAKT

Andrzej Puncewicz

Andrzej Puncewicz

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Anna Pęczyk-Tofel

Anna Pęczyk-Tofel

Senior Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Amelia Salmonowicz

Amelia Salmonowicz

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Sławomir Pilarczyk

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Jan Furtas

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila