Czym są centra kompetencyjne?

Centra kompetencyjne stanowią wyspecjalizowane komórki działające w ramach organów podatkowych, zajmujące się analizowaniem i monitorowaniem tych obszarów, które w ocenie MF są szczególnie narażone na zaniżenia wpływów budżetowych.

Celem ich utworzenia było powołanie jednostek znających specyfikę danego obszaru (np. w zakresie działalności sklepów wielkopowierzchniowych, optymalizacji podatkowych, cen transferowych), posiadających specjalistyczną wiedzę umożliwiającą efektywne (i) typowanie do kontroli podmiotów z obszaru specjalizacji, (ii) wspomaganie merytoryczne innych organów podatkowych w ramach prowadzonych przez nie kontroli (iii) koordynowanie kontroli prowadzonych przez inne organy podatkowe.

Obecnie funkcjonują cztery centra, tj.:

  1. centrum kompetencyjne ds. sklepów wielkopowierzchniowych – utworzone w ramach Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie;
  2. centrum kompetencyjne ds. związanych z zakładami osób zagranicznych – utworzone w ramach Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu;
  3. centrum kompetencyjne ds. cen transferowych i optymalizacji podatkowych – utworzone przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie;
  4. centrum kompetencyjne ds. cen transferowych – utworzone przy Izbie Skarbowej w Łodzi.

Ponadto, w ramach Ministerstwa Finansów został utworzony Zespół Zadaniowy ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania organów podatkowych w kontrolowaniu podmiotów powiązanych.

Zespół ma za zadanie wyznaczenie obszarów kontroli, identyfikację niezbędnych narzędzi – baz danych oraz zapewnienie do nich dostępu organom kontroli, w celu zwiększenia efektów typowania do kontroli, opracowanie zasad współpracy i koordynacji działań pomiędzy organami podatkowymi, dokonywanie analiz ustaleń kontrolnych oraz identyfikację potrzeb szkoleniowych i wzmacnianie zasobów kadrowych w zakresie cen transferowych.

Jak centra kompetencyjne wpłyną na prowadzenie kontroli podatkowych?

Niewątpliwie sprawnie funkcjonujące centra kompetencyjne posiadające dobrze przeszkoloną kadrę mogą doprowadzić do znacznego zwiększenia efektywności kontroli podatkowych na wielu płaszczyznach, tj. skutecznego typowania podatników do kontroli, umiejętności sprawnej i dogłębnej weryfikacji ich rozliczeń podatkowych, identyfikacji nieprawidłowości.

Przeprowadzające kontrolę organy, dysponujące pomocą merytoryczną centrów kompetencyjnych, mogą przeprowadzić analizę dużych transakcji czy też podatników o skomplikowanych i złożonych strukturach działalności.

Rezultaty działania centrów kompetencyjnych ds. cen transferowych są już widoczne w praktyce m.in. we wzroście efektywności prowadzonych przez organy kontroli co do oceny rynkowości warunków transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Organy kontroli dokonują wnikliwej analizy transakcji z podmiotami powiązanymi i nie poprzestają na sprawdzeniu w ramach kontroli samego posiadania dokumentacji cen transferowych, tak jak to miało często miejsce do niedawna. Pełne efekty działania centrów kompetencyjnych będą zapewne widoczne dopiero w najbliższym czasie, kiedy organy będą w stanie w pełni wykorzystać zgromadzoną przez nie wiedzę i praktykę w obszarach ich działalności.

<<Powrót

KONTAKT


Andrzej Puncewicz

Andrzej Puncewicz

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Anna Pęczyk-Tofel

Anna Pęczyk-Tofel

Senior Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Amelia Salmonowicz

Amelia Salmonowicz

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Sławomir Pilarczyk

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Jan Furtas

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila