Jednolity Plik Kontrolny – czym jest?

Od 1 lipca 2016 r. część przedsiębiorców zobowiązana będzie do przekazywania w formie elektronicznej na żądanie organów kontroli zestawu plików o uzgodnionej strukturze logicznej w zakresie wyciągów z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK będzie przekazywany organom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców, a więc tych którzy w jednym z ostatnich dwóch lat podatkowych zatrudniali co najmniej 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości przekraczającej 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyła 43 mln euro. Małych i średnich przedsiębiorców obowiązek przedkładania plików księgowych w formie JPK obejmie po 30 czerwca 2018 r.

Jakie dane podatnicy będą musieli przekazywać w formie JPK?

JPK będzie zawierał następujące pliki:

  • Księgi rachunkowe – obejmujące zestawienie obrotów i sald oraz księgę główną;
  • Wyciągi bankowe – zwierające pozycje z wyciągów bankowych oraz salda rachunków;
  • Magazyn wskazujące dokumenty magazynowe, tj. przyjęcia i wydania zewnętrzne, a także rozchód wewnętrzny;
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT obejmująca rejestr zakupów i sprzedaży VAT;
  • Faktury VAT zawierające poszczególne pozycje ujęte na fakturach (w rozbiciu na pojedyncze linię faktur);
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zawierająca dane niezbędne do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • Ewidencja przychodów – zawierająca informacje na temat wszystkich przychodów oraz stawkach podatkowych.

Zgodnie z zapowiedziami MF, JPK może zostać w przyszłości rozszerzone o kolejne struktury logiczne.

Jaki wpływ będzie miał JPK na kontrole podatkowe?

Dane księgowe dostępne w wersji elektronicznej w ramach jednolitej struktury z całą pewnością przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia efektywności kontroli. Organy podatkowe będę miały dostęp do szerokiego zakresu danych księgowych i dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu będą w stanie w szybki sposób wykryć ewentualne nieprawidłowości w dokonywanych rozliczeniach podatkowych. JPK w połączeniu z odpowiednimi narzędziami informatycznymi zapewni możliwość przeprowadzenia elektronicznej kontroli podatkowej. Organy będą mogły w łatwy sposób zweryfikować dla przykładu moment rozpoczęcia amortyzacji, moment odliczenia podatku VAT, kursy walutowe stosowane przy dokonywanych rozliczeniach podatkowych, moment powstania obowiązku w podatku VAT, transakcje, które nie zostały opodatkowane w Polsce i wiele innych zagadnień. Dzięki temu kontrola będzie trwała krócej. JPK to rewolucyjne narzędzie w rękach organów kontroli, które będą w stanie je w pełni wykorzystywać od momentu uzyskania odpowiedniego oprogramowania do badania JPK.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków związanych z JPK?

Niedopełnienie obowiązków związanych z JPK może wiązać się po stronie osób zajmujących się sprawami gospodarczymi u kontrolowanego podatnika z odpowiedzialnością karno skarbową za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy może polegać w szczególności na utrudnianiu kontroli, wadliwym prowadzeniu ksiąg lub nieprowadzeniu ksiąg, które są zagrożone karą grzywny od 616,70 zł do 17 760 960 zł. Maksymalny wymiar grzywny może być jeszcze wyższy w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary – w takim przypadku może on sięgnąć aż 26 640 000 zł. W przypadku nieprzedstawienia w terminie JPK organy podatkowe mogą również nałożyć karę porządkową w wysokości 2 800 zł na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

<<Powrót


Sprawdź narzędzie do weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego :

 

weryfikator Jednolity Plik Kontrolny

KONTAKT


Andrzej Puncewicz

Andrzej Puncewicz

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Anna Pęczyk-Tofel

Anna Pęczyk-Tofel

Senior Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Amelia Salmonowicz

Amelia Salmonowicz

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Sławomir Pilarczyk

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Jan Furtas

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila